การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

ด้านที่ 1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        1.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561

        2.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายบริหาร พ.ศ. 2562

        3.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 2

ด้านที่ 2  การบรรจุแต่งตั้ง

       1.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล

       2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

       3.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทำมาตรฐานตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

       4.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และเงินเพิ่มที่ปรับเพิ่ม

ด้านที่ 3  การพัฒนาบุคลากร

       ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ด้านที่ 4  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

       1.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562

       2.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

       3.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

ด้านที่ 5  การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญและกำลังใจ

       1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ  พ.ศ.2564

       2.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563

       3.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561

       4.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558

       5.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558

       6.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2558

 

Visitors: 222,781