จัดซื้อจัดจ้าง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ นายนายจำปี  บุพผาศักดิ์ น้ายเรือ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากนานางบรรจง-ฝายน้ำล้น บ้านโนนสาทรหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

**ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

** ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 5987 ชัยภูมิ

**ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแชมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายกุดศรีภูมิ-หนองบัวพรม(รอบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 **ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.36-004 หมู่ที่ 3 บ้านกุดยม ตำบลกุดยม กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร อบต.กุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 **ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูทับด้วยแอสฟิลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.36-053 สายบ้านกุดยม สายที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลกุด ยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง ชย.ถ.36-002 จากสายลำน้ำพรมใต้  บ้านม่วง หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

** ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง ชย.ถ.36-008 จากสายป่านาข้าวสาร บ้านเรือ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

** ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายลำน้ำพรมใต้ บ้านม่วง หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

** ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง ชย.ถ.36-008 จากสายป่านาข้าวสาร บ้านเรือ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

** ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง ชย.ถ.36-008 จากสายป่านาข้าวสาร บ้านเรือ หมู่ 2 

** ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง ชย.ถ.36-002 จากสายลำน้ำพรมใต้ บ้า่นม่วง หมู่ 1

 **ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

**ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหินรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.36-0004 หมู่ที่ 3 บ้านกุดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.36-0004 สายหนองหินหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

**ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.36-082 สายสายรอบห้วยน้อย หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

**ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.36-053 สายบ้านกุดยม สายที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา

**ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.36-053 สายบ้านกุดยม สายที่ 2ด้วยวิธีประกวดราคา

**ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.36-053 สายบ้านกุดยม สายที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา

**ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ ชย.ถ.36-004 สายหนองหิน หมู่ที่ 3 โดยวิธีตกลงราคา

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเก็บขยะและดูแลสถานที่กำจัดขยะ อบต.กุดยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนางหวาง มิ่งโอโล บ้านเรือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

**ประกาศ เผยแหร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

**ประกาศ เรื่องประกวดราคางานก่อสร้าง ถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.36-082 สายรอบห้วยน้อย หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding)

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนรีตเสริมเหล็ก จากถนนทางหลวงชนบท ถึง ตีนเขาภูตะเภา บ้านโนนสาทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางหลวงชนบทถึงฝายน้ำลันบ้านกุดศรีภูมิ บ้านโนนสาทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 **ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสายตา พรมพิมพ์ถึงบ้านนายวรรณา  รักงาน หมู่ที่ 4  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จากทางหลวงชนบทถึงฝายน้ำล้นบ้านกุดศรีภูมิ หมู่ที่ 8 บ้านโนนสาทร หมู่ที่ 5  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นานายสยามแนวโอโล ถึง ที่นานายบรรจง แนวถาวร บ้านโนนสาทร  หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 2 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565/2

**ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565/1

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกถนน สายแยกนานายบุญมี เดิมกระยอม ถึง แยกโนนสาทร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแชมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายนานายสอน เกิดมงคล ถึงหนองหิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแชมถนนเพื่อการเกษตรจากฝ่ายน้ำล้นบ้านกุดศรีภูมิถึงฝ่ายน้ำลัน บ้านโนนสาทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแชมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองเครือซูด ถึง นานายดิเรก จันโทสุทธิ์ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝ่ายวังตอตั้ง ถึง นานายเลิศ ผลทิพย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกพื้นที่การเกษตร จากฝ่ายน้ำลันบ้านกุดศรีภูมิ ถึง นานายทองเหลือง รัศมีเดือน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตรจากนานางทองเลื่อน ถึง กุดนาเลิง บ้านกุดศรีภูมิ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก สายห้วยแฮด บ้านโนนฟักทอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก จากทางหลวง ถึง อ่างโปร่งขามพร้อมปรับเกรด บ้านโนนฟักทอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองหิน จากฝายน้ำล้นถึง หนองหิน บ้านกุดยม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหัวงัว หมู่ที่ 1 เฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการช่อมแชมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแชมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายกั้นฮุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายพรมเหนือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้้างถนน คสล. จากป่าช้าบ้านเรือ - ถนนนานางทองเลื่อน  สิงห์แก้ว พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง บ้านเรือ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

**ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้้างถนน คสล. จากนานางทองเลื่อน  สิงห์แก้ว-ฝายกุดนาเลิง บ้านกุดศรีภูมิ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีรอนิกส์ ( e-bidding)

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยปูทับด้วยแอสฟัลล์ติกคอนกรีต จากบ้านนายทองคำ สำราญ - บ้านนายนวย มิ่งศิริ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล. สายบ่อทิ้งขยะ - นานายปรีดา  รัศมีวงศ์ บ้านเรือ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล. สายวัดป่าจันทรารามถึงที่ทิ้งขยะ อบต.กุดยม บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านกุดศรีภูมิหมู่ที่ 8- บ้านหนองบัวพรม ต.หนองคอนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

** ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล .จากแยกปะปาประจำหมู่บ้าน-บ่อทิ้งขยะบ้านเรือ หมู่ที่ 9  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล. จากสามแยกนานายสากล รัศมีจันทร์- นานางทองมุข วงษ์แสนสุข หมู่ที่ 6  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงกาารก่อสร้าง รางระบายน้ำ จากบ้านนายลบ สอนเวียง-บ้านนายสมจิตร  คลังภูเขียว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงกาารก่อสร้าง คสล.จากสามแยกนานายสากล รัศมีจันทร์-นานางทองมุข  วงษ์แสนสุข หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงกาารก่อสร้าง คสล.จากวัดป่าภูตะเภา-อ่างห้วยขี้หนู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงกาารก่อสร้างถนน คสล.สายกั้นฮุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จากนานายหงษ์ รัศมีเดือน-นานายทวี โรปภูเขียว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 2 และหมู่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564

**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในตำบลกุดยม จำนวน 7 หมู่บ้าน

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าข้าวสาร บ้านเรือ หมู่ที่ 2

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนำพรมไต้ บ้านม่วง หมู่ที่ 1

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเรือ หมู่ที่ 2

*ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

 

Visitors: 228,192