จัดซื้อจัดจ้าง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงกาารก่อสร้าง รางระบายน้ำ จากบ้านนายลบ สอนเวียง-บ้านนายสมจิตร  คลังภูเขียว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงกาารก่อสร้าง คสล.จากสามแยกนานายสากล รัศมีจันทร์-นานางทองมุข  วงษ์แสนสุข หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงกาารก่อสร้าง คสล.จากวัดป่าภูตะเภา-อ่างห้วยขี้หนู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงกาารก่อสร้างถนน คสล.สายกั้นฮุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จากนานายหงษ์ รัศมีเดือน-นานายทวี โรปภูเขียว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564

**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในตำบลกุดยม จำนวน 7 หมู่บ้าน

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าข้าวสาร บ้านเรือ หมู่ที่ 2

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนำพรมไต้ บ้านม่วง หมู่ที่ 1

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเรือ หมู่ที่ 2

*ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

 

Visitors: 199,020