ประกาศต่างๆ

*ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

*ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓.ด.ส.3 ประจำปี 2566

*ประกาศการรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินพัสดุคุรุภัณฑ์ (ศพด.บ้านกุดยม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

*ประกาศการรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินพัสดุคุรุภัณฑ์ (ศพด.โรงเรียนบ้านเรือ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

*ประกาศการรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินพัสดุคุรุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

*ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2564

*ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

*ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

*ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

*ประกาศสำเนางบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564

*หนังสือขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์ฯ สมาชิก (ผ.ถ.2/6)

*หนังสือขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์ฯ นายก (ผ.ถ.2/6)

*ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี2564

*ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินพัสดุคุรุภัณฑ์ ประจำปี 2564

*ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

**ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

* ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2564

Visitors: 210,372