ประกาศต่างๆ

รายงานการประชุมสภา อบต.กุดยม ครั้งแรก

* รายงานการประชุมสภา อบต.กุดยม สมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา อบต.กุดยม สมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 

รายงานการประชุมสภา อบต.กุดยม สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 

รายงานการประชุมสภา อบต.กุดยม สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 

รายงานการประชุมสภา อบต.กุดยม สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 

รายงานการประชุมสภา อบต.กุดยม สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา อบต.กุดยม สมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 

รายงานการประชุมสภา อบต.กุดยม สมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 

*ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

*ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กุดยม เพื่อฟังแถลงนโยบายต่อสภาของนายก อบต.กุดยม

*ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กุดยม (ฉบับที่1)

*ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กุดยม (ฉบับที่2)

*ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กุดยม (ฉบับที่3)

*ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กุดยม (ฉบับที่4)

 *ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

*ฐานข้อมูลคนพิการ ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

*องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ

*วันคนพิการสากล

*การติดต่อทำบัตรผู้สูงอายุ

*10 สิทธิคนพิการควรรู้

*การตรวจสอบสิทธิและการยืนยันผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ และเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการสอบ และวันและเวลา ในการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

*ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566)

*ประกาศฯ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

*รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

*ประกาศฯ กำหนดนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566

*ประกาศฯ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

*ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

*ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓.ด.ส.3 ประจำปี 2566

*ประกาศการรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินพัสดุคุรุภัณฑ์ (ศพด.บ้านกุดยม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

*ประกาศการรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินพัสดุคุรุภัณฑ์ (ศพด.โรงเรียนบ้านเรือ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

*ประกาศการรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินพัสดุคุรุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

*ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2564

*ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

*ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

*ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

*ประกาศสำเนางบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564

*หนังสือขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์ฯ สมาชิก (ผ.ถ.2/6)

*หนังสือขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์ฯ นายก (ผ.ถ.2/6)

*ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี2564

*ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินพัสดุคุรุภัณฑ์ ประจำปี 2564

*ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

**ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

* ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2564

Visitors: 228,191