ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  1.แผนการดำเนินงาน คลิกที่นี่ 2. รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาคลิกที่นี่ 3. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่ 4. แ...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีคลิกที่นี่ 2. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน คลิกที่นี่

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  1. คู่มือปฏิบัติงานธุรการ คลิกที่นี่ 2. คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี คลิกที่นี่ 3. การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง คลิกที่นี่

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  1. กระบวนการบริหารตามภารกิรของ อบต. 2. การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 3. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 4.แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีป้...
Visitors: 7,621