ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  แผนการดำเนินงาน คลิกที่นี่ 2. รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาคลิกที่นี่ 3. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่ 4. แผน...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีคลิกที่นี่ 2. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่ 3.ติดตามแผนป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 ปี 2562 4.ผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจ...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน คลิกที่นี่

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  1. คู่มือปฏิบัติงานธุรการ คลิกที่นี่ 2. คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี คลิกที่นี่ 3. การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง คลิกที่นี่

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  1. กระบวนการบริหารตามภารกิรของ อบต. 2. การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 3. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 4.แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีป้...

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.png
  ::พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ::พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ::พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2540::พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 2522 และที่แก้...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  การประเมินผลการปฎิบัติงาน - แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลง - แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน - คำอธิบายหลักเกณฑ์การประเมิน - ตัวอย่างการกรอกคะแนน - แบบฟอร์มใบลาป่วย...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561-ขอบัญญัติงบประมาณปี 2562

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต -กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -กองคลัง -กองช่าง -สำนักปลัด

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุยลพินิจ -มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ -มาตรการเผยแพร่ข...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -กระบวนงานบริการตามภารกิจ -ภาษีบำรุงท้องที่ -ภาษีป้าย -ภาษีโรงเรือน -รับเรื่องราวร้องทุกข์ -สาธารณภัย

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -แบบสอบถาม -รายงานความพึงพอใจ -สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

 • crop-1554852244185.png
  -ตรวจสอบภายใน - รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจาดผลประโยชน์ทับซ้อน

 • crop-1554852286192.png
  ::รายงานการประชุมสภา 3 ส.ค. 2561::รายงานการประชุมสภา10 ก.ค. 2561::รายงานการประชุมสภา12 มี.ค. 2561::รายงานการประชุมสภา15 ส.ค. 2561::รายงานการประชุมสภา16 ม.ค. 2561::รายงานการประชุมสภ...
Visitors: 119,597