ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ6 เดือน) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ12 เดือน) รายงา...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน คลิกที่นี่

 • 1. คู่มือปฏิบัติงานธุรการ 2. คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 3. การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง 4.คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  1. กระบวนการบริหารตามภารกิรของ อบต. 2. การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 3. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 4.แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีป้...

 • :พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ ::พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ::พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2540 ::พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 2522 และที่แ...

 • การบริหารงานทรัพยากรบุคคล -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพย...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 -ขอบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 -ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 -ข้อบัญญัติเรื่องงบประ...

 • รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีพ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน สถิติให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 สถิติให้บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (รอบ 6 เดือน )พ.ศ.2566 รายงานผลดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ6 เดือนแรก พ.ศ.2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธร...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -กระบวนงานบริการตามภารกิจ -ภาษีบำรุงท้องที่ -ภาษีป้าย -ภาษีโรงเรือน -รับเรื่องราวร้องทุกข์ -สาธารณภัย

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  แบบสอบถาม สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 2565 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 2564 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 2563 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 2562

 • crop-1554852244185.png
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตรวจสอบภายใน รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจ...

 • : :เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 : :เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 เชิญประชุมสภาสมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 : :เชิญประชุมสภาสมัยที...

 • ด้านที่ 1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 2.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง...
Visitors: 215,216