ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนการดำเนินงาน คลิกที่นี่ 2. รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาคลิกที่นี่ 3. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีคลิกที่นี่ 2. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่ 3.ติดตามแผนป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 ปี 2562 4.ผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจ...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน คลิกที่นี่

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  1. คู่มือปฏิบัติงานธุรการ คลิกที่นี่ 2. คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี คลิกที่นี่ 3. การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง คลิกที่นี่

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  1. กระบวนการบริหารตามภารกิรของ อบต. 2. การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 3. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 4.แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีป้...

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.png
  ::พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ::พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ::พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2540::พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 2522 และที่แก้...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  - ตัวอย่างบันทึกการเข้าอบรม - แบบสอบถามความต้องการการเข้ารับการอบรม - สรุปการอบรบรมปีงบประมาณ2562 - แบบประเมินผลการเข้าอบรม - แบบประเม...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561-ขอบัญญัติงบประมาณปี 2562

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต -กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -กองคลัง -กองช่าง -สำนักปลัด

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุยลพินิจ -มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ -มาตรการเผยแพร่ข...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -กระบวนงานบริการตามภารกิจ -ภาษีบำรุงท้องที่ -ภาษีป้าย -ภาษีโรงเรือน -รับเรื่องราวร้องทุกข์ -สาธารณภัย

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -แบบสอบถาม -รายงานความพึงพอใจ -สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

 • crop-1554852244185.png
  -ตรวจสอบภายใน - รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจาดผลประโยชน์ทับซ้อน

 • crop-1554852286192.png
  : : รายงานการประชุมสถา 6 ส.ค.2562 เชิญประชุมสภาสมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 : : รายงานการประชุมสภา 26 มิ.ย.2562 เชิญประชุมสภาสมัยที่ 2/2562 ครั้...
Visitors: 159,361