ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 • คู่มือการจัดทำแผนพัฒนา ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 รายงานผลการติดตามและป...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA 2563 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือน รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการท...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน คลิกที่นี่

 • 1. คู่มือปฏิบัติงานธุรการ 2. คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 3. การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  1. กระบวนการบริหารตามภารกิรของ อบต. 2. การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 3. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 4.แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีป้...

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.png
  ::พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ::พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ::พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2540::พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 2522 และที่แก้...

 • 1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 5.แผนอ...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 -ขอบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 -ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 -ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  รายงานสรุปสถิติการขอน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองคลัง กองช่าง สำนักปลัด

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุยลพินิจ มาต...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -กระบวนงานบริการตามภารกิจ -ภาษีบำรุงท้องที่ -ภาษีป้าย -ภาษีโรงเรือน -รับเรื่องราวร้องทุกข์ -สาธารณภัย

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  แบบสอบถาม รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 2562 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 2563

 • crop-1554852244185.png
  -ตรวจสอบภายใน - รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจาดผลประโยชน์ทับซ้อน

 • crop-1554852286192.png
  : :เชิญประชุมสภาสมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 : :เชิญประชุมสภาสมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 : :เชิญประชุมสภาสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 : :เชิญประชุมสภาสมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 : : รายงา...
Visitors: 192,502