ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 • รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) คู่มือการจัดทำแผนพัฒนา รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการติดตาม...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 12 เดือน รายงาน...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน คลิกที่นี่

 • 1. คู่มือปฏิบัติงานธุรการ 2. คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 3. การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง 4.คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  1. กระบวนการบริหารตามภารกิรของ อบต. 2. การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 3. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 4.แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีป้...

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.png
  ::พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ::พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ::พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2540::พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 2522 และที่แก้...

 • 025.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 -ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปีง...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 -ขอบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 -ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 -ข้อบัญญัติเรื่องงบประ...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก รายงานสรุปสถิติการขอน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต กองการศึกษา ศาสนาและว...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 2565 รอบ 6 เดือนแรก รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหร...

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  -กระบวนงานบริการตามภารกิจ -ภาษีบำรุงท้องที่ -ภาษีป้าย -ภาษีโรงเรือน -รับเรื่องราวร้องทุกข์ -สาธารณภัย

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.png
  แบบสอบถาม สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 2564 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 2563 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 2562

 • crop-1554852244185.png
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตรวจสอบภายใน รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจ...

 • crop-1554852286192.png
  : :เชิญประชุมสภาสมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 : :เชิญประชุมสภาสมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 : :เชิญประชุมสภาสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 : :เชิญประชุมสภาสมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 : : รายงา...

 • ด้านที่ 1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 2.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง...
Visitors: 200,817