สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
       ตำบลกุดยมเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  11  ตำบล  ของอำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  มีที่ตั้งทางทิศตะวันออกของอำเภอ  มีระยะห่างประมาณจากอำเภอภูเขียว  จุดใกล้สุด 7  กิโลเมตร จุดไกลสุด  ประมาณ 12  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 85 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสาทร หมู่ที่ 5 โดยใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลกุดยม(ศปพส.) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลกุดยม(ศปส.)  และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลกุดยม(อปพร.)ด้วย

ตำบลกุดยมมีเนื้อที่ประมาณ

73.71  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  46,068.75  ไร่        

มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

     ทิศเหนือ           ติดต่อกับ           ตำบลหนองคอนไทย
     ทิศใต้              ติดต่อกับ           ตำบลโอโล
     ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ           ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
     ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ           ตำบลหนองคอนไทย

2 ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลกุดยมมีพื้นที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง  เฉลี่ย 251  เมตร  ความสูงของพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ภูตะเภา  พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ทางตอนกลางของตำบลมีลักษณะเป็นแอ่งมีน้ำขัง  ทิศตะวันตกจะเป็นที่ลุ่ม  เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพทาการเกษตร  มีน้ำไหลผ่านจากทิศใต้ขึ้นเหนือ  มีสายลำน้ำพรม  3  สาย  ไหลผ่าน ประกอบด้วย  สายที่  1 ลำน้ำพรม  สายที่  2 แยกจากลำน้ำพรม-หนองผักปัง  ตำบลผักปัง  ลำห้วยกุดค้าว มารวมกันที่กุดเรือ  สายที่  3 ลำห้วยแล้งและมีอ่างเก็บน้ำ  2  แห่ง ติดเขาภูตะเภา  คือ  อ่างเก็บน้ำโปร่งขาม  หมู่ที่ 4  และอ่างเก็บน้ำห้วยฉนวนบ้านเรือ  หมู่ที่ 2  มีสถานีสูบน้ำ  2  แห่ง  ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านกุดยม หมู่ที่ 3 และบ้านกุดศรีภูมิ  หมู่ที่  8

3  ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลกุดยมมีลักษณะอากาศร้อนชื้นอยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดู 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปีมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้

ฤดูหนาว         ประมาณเดือน  พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ฤดูร้อน           ประมาณเดือน  มีนาคม - พฤษภาคม

ฤดูฝน             ประมาณเดือน  มิถุนายน - ตุลาคม

4  ลักษณะของดิน

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยมลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว ประมาณ 70% ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินร่วนประมาณ 20%  ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินทรายประมาณ 10%  

5  ลักษณะของแหล่งน้ำ

ตำบลกุดมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านเพื่อให้ประชาชนในตำบลได้ทำการเกษตร  คือ ลำน้ำพรม  และมีอ่างเก็บน้ำ  2 แห่ง  ติดเขาภูตะเภา  คือ  อ่างเก็บน้ำโปร่งขาม  หมู่ที่ 4 และอ่างเก็บน้ำห้วยฉนวนบ้านเรือ หมู่ที่  2  โดยสามารถแยกลักษณะได้ดังนี้

1. แหล่งน้ำธรรมชาติ

 ลำน้ำ,  ลำห้วย                                   21  แห่ง
 หนองน้ำ                                          6  แห่ง

2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 ฝาย                                              12  แห่ง

 คลองส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม               9  แห่ง

 บ่อบาดาล                                        27  แห่ง

 ประปาหมู่บ้าน                                    9  แห่ง

1.6  ลักษณะของไม้

          ในเขตตำบลกุดยมมีพรรณไม้ที่สำคัญอยู่หลายชนิด เช่น ไม้ตะเคียน ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง และชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1  เขตการปกครอง ตำบลกุดยม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน  ดังนี้

¤  หมู่ที่ 1 บ้านม่วง

¤  หมู่ที่ 2 บ้านเรือ

¤  หมู่ที่ 3 บ้านกุดยม

¤  หมู่ที่ 4 บ้านโนนฟักทอง

¤  หมู่ที่ 5 บ้านโนนสาทร

¤  หมู่ที่ 6 บ้านโนนข่า

¤  หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์

¤  หมู่ที่ 8 บ้านกุดศรีภูมิ

¤  หมู่ที่ 9 บ้านเรือ

Visitors: 159,360