วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์(vision)
    "พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ใส่ใจการศึกษา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีทาสยาเสพติด  เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นำประชาธิปไตยสู่รากฐาน บริการประชาชนจนประทับใจ" 

Visitors: 228,188