ประชากร

ประชากร

          ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ตำบลกุดยมแบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น  5,265 คน  แยกเป็น ชาย  2,560  คน  หญิง 2,705 คน จำนวนครัวเรือน 1,426 หลังคาเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  71.10  คน/ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

สมาชิก อบต.

ประชากร

ครัว เรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านม่วง

นายมนัส รบไพรินทร์

1.นายแหลมศักดิ์  แนวประเสริฐ

2.นายบุญธรรม  หงษ์คำ

402

414

816

230

2

บ้านเรือ

นายเพิ่มพูน  หมู่โสภิญ (กำนันตำบลกุดยม)

1.นางวรรณราตรี  เอกทวีกุล

360

404

764

224

3

บ้านกุดยม

นายอนุชา  ขวาซุย

1.นายสุรศักดิ์  ล้านภูเขียว

2.นางสาวบุญสม  รวงผึ้ง

356

402

761

251

4

โนนฟักทอง

นายนิยม  คำอ่าง

1.นายสมศักดิ์  เพียรการ

2.นายสุรชัย  เหล่าม่วง

216

211

429

130

5

โนนสาทร

นายธนงค์พัก  คันธา

1.นายอนันต์   เผยศิริ

2.นายมณฑิรา   เผยศิริ

312

292

606

159

6

โนนข่า

นางชฎาภรณ์  รัศมีพันธ์

1.นายนวย   มิ่งศิริ

2.นายเที่ยง นิลสังขรณ์

124

138

262

69

7

โนนสังข์

นายสุพรรณ์ ลายรัตน์

1.นางทศพรรณ  หาแก้ว

194

196

395

116

8

บ้านกุดศรีภูมิ

นายสายตา  แนวโอโล

1.นายบุญสง  รัศมีเดือน

248

262

511

113

9

บ้านเรือ

นายหนูเจน  อิสริยะวงศ์

1.นางจันทิพย์  นิสัยกล้า

2.นายคำหล่า โคตรโนนกอก

348

386

732

166

รวมทั้งสิ้น

2,560

2,705

5,265

1,426

 Visitors: 207,922