สภาพทางสังคม/ประชากร

     ตำบลกุดยมมีทั้งหมด  9  หมู่บ้าน   ตามลักษณะกฎหมายปกครองท้องที่ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบเครือญาติพี่น้องมีความเอื้ออาทร  โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นสังคมแบบอบอุ่น  และประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ผ่านมาตำบลกุดยมได้มีการจัดตั้งสายตรวจอาสาประจำหมู่บ้านขึ้น  พร้อมทั้งมีการฝึกอบรม  ให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้ประชาชนในตำบลกุดยมได้รับความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน  เกี่ยวกับด้านผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ  เด็ก เยาวชน  ผู้ติดยาเสพติด  ผู้ติดเชื้อเอดส์  สังคมให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้ง  หน่วยงานภาครัฐก็เข้ามาดูแล  สังคมมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันปัญหาต่าง ๆได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ชุมชนมีการตัดสินใจร่วมกันหาแนวทางพัฒนา ทำให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Visitors: 215,218