สภาพทางสังคม/ประชากร/การบริการพื้นฐาน

     ตำบลกุดยมมีทั้งหมด  9  หมู่บ้าน   ตามลักษณะกฎหมายปกครองท้องที่ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบเครือญาติพี่น้องมีความเอื้ออาทร  โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นสังคมแบบอบอุ่น  และประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ผ่านมาตำบลกุดยมได้มีการจัดตั้งสายตรวจอาสาประจำหมู่บ้านขึ้น  พร้อมทั้งมีการฝึกอบรม  ให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้ประชาชนในตำบลกุดยมได้รับความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน  เกี่ยวกับด้านผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ  เด็ก เยาวชน  ผู้ติดยาเสพติด  ผู้ติดเชื้อเอดส์  สังคมให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้ง  หน่วยงานภาครัฐก็เข้ามาดูแล  สังคมมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันปัญหาต่าง ๆได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ชุมชนมีการตัดสินใจร่วมกันหาแนวทางพัฒนา ทำให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

การบริการพื้นฐาน

       1. การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่  1  บ้านม่วง  มีถนนในการรับผิดชอบของ อบจ. ผ่านหมู่บ้านความยาวประมาณ  2,000  เมตร  มีถนนคอนกรีต จำนวน 4  สาย รวมความยาวทั้งสิ้น 1,200 เมตร  มีถนนลูกรัง  จำนวน  2  สาย  ความยาวทั้งสิ้น  1,000  เมตร  ถนนหินคลุกถนน  2  สาย  ยาว  530  เมตร  ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  6  สาย  ยาว  7,587  เมตร

หมู่ที่   2  บ้านเรือ  มีถนนกรมทางหลวงชนบท  ผ่านกลางหมู่บ้านความยาวประมาณ 400  เมตร  มีถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน จำนวน  6 สาย  สายความยาว  รวม  3,520  เมตร มีถนนหินคลุกถนน  1  สาย  ยาว 1,520  เมตร  มีถนนดิน 1  สาย  ยาว  520  เมตร

หมู่ที่   3  บ้านกุดยม  มีถนนกรมทางหลวงชนบท  และถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและซอยต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน  จำนวน  6  สาย  ความยาวรวม  1,835  เมตร  และมีถนนลูกรัง  ซอยภายในหมู่บ้านจำนวน  5 สาย  ยาว  1,080  เมตรและถนนเข้าไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 5  สาย  ความยาวรวม  700  เมตร

หมู่ที่ 4 บ้านโนนฟักทอง มีถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท ความยาวประมาณ  800  เมตร มีถนนคอนกรีต  1  สาย  รวม  520  เมตร  มีถนนลูกรังซอยภายในหมู่บ้าน  7  สาย  และถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมอีก  4  สาย  รวมความยาวประมาณ  1,200  เมตร

หมู่ที่  5  บ้านโนนสาทร  มีถนนกรมทางหลวงชนบท  ตัดผ่านหมู่บ้านความยาวประมาณ  520   เมตร  มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  3  สาย ยาว  360  เมตร ถนนลูกรัง  1  สาย  ยาว  530  เมตรและถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตรอีก  2  สาย  ความยาว 3,200  เมตร

หมู่ที่  6  บ้านโนนข่า  มีถนนกรมทางหลวงชนบท  แยกเป็นซอยเข้าหมู่บ้าน 2  และซอยภายในหมู่บ้าน  จำนวน  2  สาย  ความยาว 520  เมตร  มีถนนดินลูกรังซอยภายในหมู่บ้านถนน 4 สาย  ความยาวรวมทั้งหมด  2,100  เมตร  ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  3  สาย  ความยาวทั้งหมด  1,400  เมตร

หมู่ที่ 7  บ้านโนนสังข์  มีถนนกรมทางหลวงชนบท  ยาวประมาณ  520  เมตร  มีถนนคอนกรีตยาวประมาณ  1,524  เมตร  มีถนนลูกรังยาวประมาณ  2,000  เมตรและเชื่อมต่อกับถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ยาว  1,520  เมตร

หมู่ที่ 8  บ้านกุดศรีภูมิ  มีถนนกรมทางหลวงชนบท  ยาว  520  เมตร มีถนนคอนกรีตเสริม  5  สาย  ความยาว  1,000  เมตร  มีถนนลูกรังอยู่  1  สาย  มีความยาวประมาณ  600  เมตรและถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรอีก  3  สาย  มีความยาว  4,000  เมตร

หมู่ที่  9  บ้านเรือ  มีถนนกรมทางหลวงชนบท  ความยาวประมาณ  520  เมตร  มีถนนคอนกรีต  5  สาย  มีความยาวประมาณ  2,000  เมตร  มีถนนลูกรังซอยภายในหมู่บ้าน  3  สาย  ยาว  600  เมตร และถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม 3  สาย  ความยาวรวม  4,000  เมตร

        2. การศึกษา

                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                        3        แห่ง

                 โรงเรียนประถมศึกษา                                                      4        แห่ง

                 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                       1        แห่ง

                 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                           7        แห่ง

                 หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                                               9        หมู่

         3. การสาธารณสุข

            จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  อัตราการมีส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก โรคอื่นๆ และปัญหาในปัจจุบันคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยมพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยม จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

            หน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   1   แห่ง

         4. การไฟฟ้า

       ตำบลกุดยมมีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ครบทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน และยังอยู่ในระหว่างการขอขยายเขตเพิ่มเติมลงสู่พื้นที่การเกษตรอีก
หลายจุด

         5. การประปา

       ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม  มี  9  หมู่บ้าน โดยสามารถแยกเป็นระบบประปาบาดาล จำนวน 8  หมู่บ้าน และมีระบบประปาผิวดิน  จำนวน 1  หมู่บ้าน (โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ทั้ง 9 หมู่บ้านเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลภายในหมู่บ้าน

Visitors: 228,191