งานนโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2565

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1  

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2566-2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565

แผน 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผน 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

แผน 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

แผน 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

แผน 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

แผน 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7

แผน 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 8

แผน 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 9

แผน 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 10

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

 

 

Visitors: 222,782