แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA 2563

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

ติดตามแผนป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 ปี 2562

ผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 ปี2562

                                       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตกุดยม62-64

                                       รายงานการกำกับติดตามปี 2561

                                       รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี2561

Visitors: 192,504