กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

: : คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

: : ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

: : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าว อบต.กุดยม

: : แต่งคั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดยม

: : พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

: : พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ

:: พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

:: พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2540

:: พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

:: พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

:: พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

:: พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

:: พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ .2475 

:: พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

:: บทความเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

:: แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

:: พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

:: พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

:: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

Visitors: 228,191