กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ
:: พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
:: พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2540
:: พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
:: พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
:: พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
:: พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
:: พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ .2475 
:: พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
:: พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
:: พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
                                                                  :: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

Visitors: 200,819