การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

025.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                       -ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565

                             -ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปีงบประมาณ  2565

                             ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

026.  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25565

        แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 )

                               - แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

                       - ตำแหน่งว่างและกรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566  (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

                       - บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง  (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

                       - ภาระค่าใช้จ่าย  (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

                       - รายละเอียดภารกิจงานแต่ละส่วนราชการ แผนอัตรากำลัง  (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

                       - ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการฯ  (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

                        - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)  (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

                        - ประกาศ เรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

              แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

                     - หลักสูตรอบรมแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

                        - การติดตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

                        - คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

                        - รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

                        - ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

            แผนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ  2565

                 งบประมาณในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565

                      - กำหนดระยะเวลาการเข้าฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 

                      - หลักสูตรอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565  

                      - กำหนดระยะเวลาการทดสอบคอมพิวเตอร์ และกำหนดระยะเวลาประชุมประจำเดือน 

                      - แบบสอบถามความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 

                      - แบบประเมินก่อน/หลังการเข้าอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 

            การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

                 - จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

                      - จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

                      - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

                      - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

                             - แบบฟอร์มแบบประเมินการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล สายบริหารและอำนวยการ แบบใหม่

                       - แบบฟอร์มแบบประเมินการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล สายวิชาการและทั่วไป แบบใหม่

                       -  คำอธิบายหลักเกณฑ์แบบประเมิน  แบบใหม่

                       - ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินพนักงานส่วนตำบล แบบใหม่

 

               การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

                   - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2564

                                - รูปโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  2564

                                - แผ่นผับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   2565

                        -  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

                        -  ประมวลจริยธรรมคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ฉบับใหม่ )

                        - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา  ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ฉบับใหม่ )

                       - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรม

                       - แผ่นพับประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ( ฉบับใหม่)

                       - แผ่นพับประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ( ฉบับใหม่)

                      - สรุปประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ( ฉบับใหม่)

          คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบล

           การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

                 - แบบสอบถาม และแบบประเมิน ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก

                      - บันทึกให้นายกจัดสวัสดิการ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง

                      - โครงการกิจกรรม  5 ส.  สะสาง สะดวก สะอาด  สุขลักษณะ สร้างนิสัย ปี 2565

027.   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

028.  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 

         - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครึงปีแรก)

  เอกสารอื่น ๆ

          การลาของพนักงานส่วนตำบล

                          1.แบบฟอร์มใบลาป่วย  ลากิจส่วนตัว ลาคลอด 

                   2.แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

          การเดินทางไปราชการ

               1. ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตไปราชการ

                   2. ตัวอย่างคำสั่งให้เดินทางไปราชการ

                   3. ตัวอย่างรายงานการเข้าอบรม

                   4. แบบระเมินหลังกลับจากอบรม

                       แบบสอบถามความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม 2565

               

                      

                

                  

 

Visitors: 210,372