การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

         1. หลักสูตรอบรมแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

         2. การติดตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

         3. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

         4. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

         5. ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

แผนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ  2565

         1. งบประมาณในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565

         2. กำหนดระยะเวลาการเข้าฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 

         3. หลักสูตรอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565  

         4. กำหนดระยะเวลาการทดสอบคอมพิวเตอร์ และกำหนดระยะเวลาประชุมประจำเดือน 

         5. แบบสอบถามความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 

         6. แบบประเมินก่อน/หลังการเข้าอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

         1. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

         2. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

         3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

         4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

         5. แบบฟอร์มแบบประเมินการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล สายบริหารและอำนวยการ แบบใหม่

         6. แบบฟอร์มแบบประเมินการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล สายวิชาการและทั่วไป แบบใหม่

         7. คำอธิบายหลักเกณฑ์แบบประเมิน  แบบใหม่

         8. ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินพนักงานส่วนตำบล แบบใหม่ 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

    - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2565

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม  ประจำปีงบประมาณ 2565

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม เรื่อง ประมวลจริยธรรมคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา  ประจำปีงบประมาณ 2565

         1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรม

         2. แผ่นพับประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ( ฉบับใหม่)

         3. แผ่นพับประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ( ฉบับใหม่)

         4. สรุปประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ( ฉบับใหม่)

   - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2564

         1. รูปโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  2564

         2. แผ่นผับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   2565        

   - คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบล

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

   - แบบสอบถาม และแบบประเมิน ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก

   - บันทึกให้นายกจัดสวัสดิการ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง

   - โครงการกิจกรรม  5 ส.  สะสาง สะดวก สะอาด  สุขลักษณะ สร้างนิสัย ปี 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   - ประกาศหลักเกณณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2566

   - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

   - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

  เอกสารอื่น ๆ

          การลาของพนักงานส่วนตำบล

                          1.แบบฟอร์มใบลาป่วย  ลากิจส่วนตัว ลาคลอด 

                   2.แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

          การเดินทางไปราชการ

               1. ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตไปราชการ

                   2. ตัวอย่างคำสั่งให้เดินทางไปราชการ

                   3. ตัวอย่างรายงานการเข้าอบรม

                   4. แบบระเมินหลังกลับจากอบรม

                   แบบสอบถามความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม 2565

การขับเคลื่อนจริยธรรม

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม

   แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

   กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน องคกร เพื่อป1องกันการทุจริตคอรัปชั่น และการอยูรวมกันในสังคม 

การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ

   รายงานผลการนําการประเมินจริยธรรม ไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

                      

                

                  

 

Visitors: 222,782