การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลการปฎิบัติงาน

            - ตัวอย่างบันทึกการเข้าอบรม

            -  แบบสอบถามความต้องการการเข้ารับการอบรม

            - สรุปการอบรบรมปีงบประมาณ2562

             - แบบประเมินผลการเข้าอบรม

          - แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลง

          - แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน

          - คำอธิบายหลักเกณฑ์การประเมิน

          - ตัวอย่างการกรอกคะแนน

          - แบบฟอร์มใบลาป่วย

         - แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรม 2562

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

นโยบายการบริหารงานบุคคล

ประกาศประมวลจริยธรรม2561

ประกาศยโยบายคุณธรรม 2562

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สรุปอบรมประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นรายบุคคล

Visitors: 149,872