การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวอย่างบันทึกการเข้าอบรม

แบบสอบถามความต้องการการเข้ารับการอบรม

สรุปการอบรบรมปีงบประมาณ2562

แบบประเมินผลการเข้าอบรม

แบบประเมินวิชาการทั่วไป แบบใหม่ 

แบบประเมินบริหารและอำนวยการ แบบใหม่

ตัวอย่างการกรอบแบบประเมิน แบบใหม่

คำอธิบายหลักเกณฑ์การประเมิน

ตัวอย่างการกรอกคะแนน

แบบฟอร์มใบลาป่วย

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรม 2562

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

นโยบายการบริหารงานบุคคล

ประกาศประมวลจริยธรรม2561

ประกาศนโยบายคุณธรรม 2562

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สรุปอบรมประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นรายบุคคล

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

Visitors: 167,334