การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

            

 

 

 

 

 

 

 

               - ตัวอย่างบันทึกการเข้าอบรม

              - แบบสอบถามความต้องการการเข้ารับการอบรม

              - สรุปการอบรบรมปีงบประมาณ2562

              - แบบประเมินผลการเข้าอบรม

              - แบบประเมินวิชาการทั่วไป แบบใหม่ 

              - แบบประเมินบริหารและอำนวยการ แบบใหม่

              - ตัวอย่างการกรอบแบบประเมิน แบบใหม่

              - คำอธิบายหลักเกณฑ์การประเมิน

              - ตัวอย่างการกรอกคะแนน

              - แบบฟอร์มใบลาป่วย

              - แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

              - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรม 2562

              - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

              - นโยบายการบริหารงานบุคคล

              - ประกาศประมวลจริยธรรม2561

              - ประกาศยโยบายคุณธรรม 2562

              - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

              - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

              - สรุปอบรมประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นรายบุคคล

Visitors: 159,373