การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 

5.แผนอัตรากำลัง 3 ปี

      - แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ

      - ตำแหน่งว่างและกรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

      - บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

      - ภาระค่าใช้จ่าย

      - รายละเอียดภารกิจงานแต่ละส่วนราชการ แผนอัตรากำลัง

      - ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการฯ

      - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

      - ประกาศ เรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

 ตัวอย่างบันทึกการเข้าอบรม

แบบสอบถามความต้องการการเข้ารับการอบรม

สรุปการอบรบรมปีงบประมาณ2562

แบบประเมินผลการเข้าอบรม

แบบประเมินวิชาการทั่วไป แบบใหม่ 

แบบประเมินบริหารและอำนวยการ แบบใหม่

ตัวอย่างการกรอบแบบประเมิน แบบใหม่

คำอธิบายหลักเกณฑ์การประเมิน

ตัวอย่างการกรอกคะแนน

แบบฟอร์มใบลาป่วย

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรม 2562

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศประมวลจริยธรรม2561

ประกาศนโยบายคุณธรรม 2562

สรุปอบรมประจำปีงบประมาณ 2563เป็นรายบุคคล

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

Visitors: 192,504