มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (รอบ 6 เดือน )พ.ศ.2566

รายงานผลดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ6 เดือนแรก พ.ศ.2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปี2565

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ

รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 2565 รอบ 6 เดือนแรก 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

คู่มือ/แนวทางปฏบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 มาตราการเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพและความโปร่งใส

 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O31 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 การสรา้งวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy งบปี 2566

034 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลากร

 

Visitors: 222,779