มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ

รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 2565 รอบ 6 เดือนแรก 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

คู่มือ/แนวทางปฏบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 มาตราการเพ่ือพัฒนาให้มีคุณภาพและความโปร่งใส

 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

Visitors: 212,330