ฐานข้อมูลภูมิปัญาท้องถิ่น

                      ****   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น   ****

                                           ด้านเกษตรกรรม

                                           ด้านอุตสาหกรรม

                                           ด้านการแพทย์แผนไทย

                                                                          ด้านหัตถกรรม 

                                           ด้านอื่นๆ (ภูมิปัญยาด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพณี)

Visitors: 215,221