กิจการสภา

 : : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

: : เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1

: : เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2                          เชิญประชุมสภาสมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1

: : เชิญประชุมสภาสมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1                                        เชิญประชุมสภาสมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1

: : เชิญประชุมสภาสมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1                                        เชิญประชุมสภาสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1

: : เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1

: : เชิญประชุมสภาสมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 

 : : เชิญประชุมสภาสมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2

: : เชิญประชุมสภาสมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1

: : เชิญประชุมสภาสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1

 
 
: : รายงานการประชุมสถา15 ม.ค.64
 
: : รายงานการประชุมสถา 28 ม.ค.64
 
: : รายงานการประชุมสถา 18 ก.พ.64
 
: : รายงานการประชุมสถา 20 เม.ย.64
 
: : รายงานการประชุมสถา 22 ก.ค.64
 
: : รายงานการประชุมสถา 4 ส.ค.64
 
: : รายงานการประชุมสถา 13 ส.ค.64
 
                                

: : รายงานการประชุมสภา 30 เม.ย.2562                                        

: : รายงานการประชุมสภา 28 ก.พ.2562                                        

: : รายงานการประชุมสภา 3 ส.ค. 2561  

 :: รายงานการประชุมสภา10 ก.ค. 2561      

:: รายงานการประชุมสภา12 มี.ค. 2561                                    

:: รายงานการประชุมสภา15 ส.ค. 2561

:: รายงานการประชุมสภา16 ม.ค. 2561

:: รายงานการประชุมสภา17 ก.ย. 2561

:: รายงานการประชุมสภา22 ม.ค. 2561

:: รายงานการประชุมสภา23 ก.ค. 2561

:: รายงานการประชุมสภา26 ก.พ.2561

:: รายงานการประชุมสภา 28 ก.พ.2561

Visitors: 228,188