9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

    018 แผนกาารใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

    019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

    020 รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้ออจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

    023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

    024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Visitors: 228,189