10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

    034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

    035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุริต

    036 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุริตประจำปี

    037 การดำเริรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

    039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

    040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

    041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุริต พ.ศ.2562-2564 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุริต พ.ศ.2562-2564 รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564


Visitors: 228,189