10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

   O39 ประมวลจรยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   O40 การขับเคลือนจริยธรรม

   O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    042 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน

    043 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA 2564

 

Visitors: 228,188