10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

    042 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน

    043 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA 2564

Visitors: 212,330